Inlägg om Front-end-utveckling och webbdesign

Publicerat Nyheter
Glad äldre man med monokel använder en dator.
Foto av mentatdgt från Pexels

Är du tillgänglig den 23 september?

Nej det är ingen mötesinbjudan. Vi pratar om webb­till­gänglig­het och den lag som säger att digital offent­lig service på webben ska vara till­gäng­lig för alla användare, inklu­sive personer med funk­tions­ned­sätt­ning. Den 23 september 2020 måste inte längre bara nya, utan alla befint­liga sajter, intra­nät, extra­nät och dokument vara till­gäng­liga och in­klu­der­ande.

Vem berörs?

Lagen gäller för alla ”offentligrättsliga organ”, det vill säga aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några få undantag. Det inkluderar myndigheter, regioner (landsting), kommuner samt privata aktörer som utför tjänster med offent­lig finans­iering, som till exempel skola, vård och omsorg samt lever­an­törer till offent­lig sektor.

Vad innebär det i praktiken?

En till­gäng­lig­hets­anpass­ning innebär dels att webb­platsen ren tekniskt för­bättras så att den blir använd­bar för alla, men också att bilder, video, ljudfiler och andra dokument kan uppfattas även av personer med nedsatt syn eller hörsel.

Direktivet hänvisar till stor del till de standard­iserade re­kommen­da­tion­erna WCAG 2.1 nivå AA, som skapats av Web Access­ibility Initia­tive (WAI). Bland annat ska följande upp­fyllas:

  • Allt innehåll ska kunna tolkas av skärm­läsare och andra hjälp­program.
  • All navigation och inter­aktion ska kunna utföras med enbart tangent­bord eller annan indata­enhet utöver dator­mus.
  • Text och ikoner ska vara tydliga och läsbara och ska kunna för­storas och för­minskas utan de klipps eller blir oläs­bara.
  • Videor och ljud­filer ska textas, syn­tolkas och kunna pausas och tystas.

Detta är ett litet sammanfattat urval och listan av åtgärder kan bli ganska lång. Men sällan är det speciellt stora och kostsamma åtgärder. För det mesta handlar det om att justera och ändra på småsaker. På sajten Webb­rikt­linjer.se finns en bra inter­aktiv check­lista med åt­gärder som krävs av webb­­till­gänglighet­s­direktivet.

Inte bara för funktionshindrade

Om alla webbplatsen görs korrekt innebär det inte bara att syn­skadade, hörsel­skadade och rörelse­hindrade personer ges möjlighet att använda era tjänster. Användar­upplevelsen ökar för alla användare, sök­motorer kommer kunna index­era ert innehåll bättre, auto­matiska över­sättnings­verktyg kommer ge en mer komplett och korrekt över­sättning och ni bidrar till att göra webben ännu bättre för alla.

Att det blir enklare att navigera, hitta information och genomföra köp eller beställ­ningar ökar kon­verterings­grad och lojalitet hos dina kunder och du når ut till en bredare kund­grupp som framöver kommer att vara mer aktiva på webben. Så se inte detta som ännu ett besvärande lagkrav som ni måste upp­fylla, utan som en invest­ering som gör att ni hänger med i ut­veckl­ingen.

Vi hjälper er att bli tillgängliga

Spinit har god insikt i vad direkt­ivet och rikt­linjerna i WCAG innebär för din sajt och kan erbjuda strategi, analys och åtgärds­plan såväl som teknisk hjälp med till­gäng­lig­hets­anpass­ning av era system och webb­platser.

Vi kan också erbjuda ut­bild­ning för webb­redaktörer i hur man public­erar till­gäng­ligt på webben.

Vänta inte för länge. Hör av dig!

Publicerat Uppdrag
Autoprofil

Webbplats för Autoprofil – Rätt profil för din bil

I samarbete med företaget Autoprofil har vi tagit fram en webb­plats som ska nå ut till bil­entusiaster. Med en produkt­katalog från ledande tillverkare i branschen till­sammans med inspirerande bilder på bilar och exklusiva tillbehör fokuserar Autoprofil på att nå ut till de mest hängivna bilägarna.

Autoprofil har som målsättning att bli ett gemensamt nav för bil­älskare, där de på ett och samma ställe kan ta del av nyheter rörande sina favorit­bilar. Framförallt, nu när ljusare tider stundar, bjuda in till evenemang för att träffas och prata bil.

Vi på Spinit hade som mål att leverera en lätt­navigerad och visuellt attraktiv webbplats där besökare gärna stannar kvar en längre stund. Själv­klart lika enkelt oavsett om man sitter på bussen eller hemma i soffan – inspiration finns bara ett klick bort.

Webbplatsen utvecklades i WordPress för att göra det enklare för Autoprofil att själva kunna administrera, med följden att på ett enkelt sätt kunna upprätt­hålla en uppdaterad och levande webbplats.

Ta en gärna en titt på www.autoprofil.se

Publicerat Uppdrag

Snyggare återvinning för moderna kontor – Greenoffice.nu

För Hans Anderson Recycling har vi producerat en konceptsajt som presenterar Green Office.

I Green Office-konceptet är framtaget en serie miljö­möbler som smälter in i moderna kontors­miljöer och som gör sitt jobb, nämligen att samla på sig allt skräp på kontoret. Med en design som ligger helt rätt i tiden. Och i fram­tiden.

Besök GreenOffice.nu
För koncept & design står Brand Club.