Inlägg om Systemintegration

Publicerat Tech, Tips

Hur fungerar det att jobba med en elastisk utveckling? Bengt Nilsson från Spinit förklarar

Vårt samhälle blir allt med digital­iserat och med­veten­heten om hur detta påverkar oss ökar hela tiden. Spinit har jobbat med flera av våra kunder under många år och vi är med och stöttar dem i deras it-utveckling. Varför väljer då våra kunder att jobba med oss?

Den elastiska it-avdelningen

När vi försöker förklara vad vi gör så brukar vi säga att vi sköter våra kunders utveckling elastiskt. Vi anpassar oss efter våra kunders behov och komplett­erar dem med erfaren personal och nya kunskaper. Som leverantör följer vi våra uppdrags­givares plan­ering och när de har mycket som ska upp­graderas och lev­ereras så sätter vi in en större arbets­styrka.

De flesta av våra utvecklare jobbar tillsammans på vårt kontor

Spinits kontor ligger i centrala och sydvästra Göteborg och vårt mål är att så många som möjligt av våra med­arbetare sitter och jobbar hos oss här i Sisjön eller på distans. På detta sättet är vi annor­lunda mot många andra it-konsulter. Vi vill att våra team sitter in-house och jobbar till­sammans och utbyter kunskap med varandra. Vissa av våra kunder har inga eget team av system­utvecklare. Däremot så har de flera tekniska projekt­ledare som vi jobbar till­sammans med. Deras it-infra­struktur behöver regel­bundet utvecklas, förbättras och under­hållas. Vi jobbar tillsammans med deras projekt­ledare och de behöver inte anställa egna program­merare.

Vi sätter oss in i hur våra kunders affärsmodell fungerar

Vår roll när vi hjälper våra kunder att utveckla avancerade webb­lösningar är att lära känna deras verksamhet, skissa på en lösning till­sammans, bygga den tekniska platt­formen, testa att den funkar, och sen när platt­formen används så jobbar vi kontinuer­ligt med under­håll och förbättringar.

En av nycklarna för ett lyckat it-projekt är att vi som lev­eran­tör förstår vad våra kunder tjänar pengar på. Alla som jobbar med ett it-system måste sätta sig in i vad kunden gör för att bli lön­samma. Vi ägnar mycket tid åt att alla system­utvecklare i projektet får denna förståelsen.

Spinit har låg personalomsättning

Ett vanligt problem för många företag som har en egna systemutvecklare är att de har svårt att behålla sin personal på lång sikt. Många systemutvecklare vill vidare efter att ha jobbat med ett it-system under en tid. Det är förstås helt naturligt att man går vidare i karriären. Men för en it-avdelning så kan det få stora kon­sekvenser om en kunnig och insatt person för­svinner. Det kan göra att de får ett stort kunskaps­gap i sin organisation.

Spinit har låg personal­omsättning och vi ser alltid till att det finns mellan två till fem system­utvecklare som kan varje kunds system. Detta gör att vi inte riskerar att tappa all kunskap om ett system om någon slutar.

Tar med sig kunskap från andra projekt

Vårt arbets­sätt gör att alla utvecklarna tar med sig kunskap från andra projekt. På det sätter så kors­pollinerar vi kunskap och inspiration, och det i sin tur sporrar bra it-lösningar.

Våra utvecklare jobbar fokuserat med våra kundprojekt

En annan anledning till att våra kunder väljer att jobba med oss är att våra system­utvecklare är dedikerade till våra kunders projekt. De har inte massor av andra dagliga arbets­uppgifter att ta tag i, utan de jobbar dedikerat och lägger all sin energi och kon­centration på våra kund­projekt.

Mentorskap

På Spinit så har vi alltid jobbat med mentor­skap. Erfarna program­merare delar villigt med sig av sin kunskap. Det är alltid ok att fråga någon om hjälp och det är en del av vår kultur.

Vi anpassar oss efter våra kunders behov

Vi anpassar sig till vad som händer ute hos våra kunder och kommer in och hjälper till när det behövs. På det sättet så blir vi den förlängda aremen inom systemutvecklingen och vi ser till att vi har ett antal konsulter som alla kan och förstår våra kunders system.

Våra kunder betalar bara för den tiden de använder

Jobbar man med oss regel­bundet så betalar man en summa enligt avtalet och sen betalar man bara för de timmar som vi jobbar med era system. På det sättet så har man kontroll på kostnaderna och kan planera in uppgraderingar och utveckling enligt våra avtal.

Skulle vi säga att vi är unika? Ja, definitivt. Det finns inte många andra företag som på samma sätt som oss erbjuder en elastisk it-partner.

8 anledningar till att välja Spinit som samarbetspartner:

 1. Vi bidrar till kontinuitet i utvecklingen av dina avancerade webblösningar genom att vi har personal som kan era system. Det finns alltid mellan två till fem systemutvecklare som kan just era it-system.
 2. Våra systemutvecklare har jobbat med flera olika projekt och har på det sättet byggt upp en bred kompetens som de tar med sig in i era projekt.
 3. Spinit har låg personalomsättning. Det betyder att kunskapen om våra kunders system stannar inom företaget.
 4. Jobbar du med oss så behöver du inte lägga ner massa tid på att rekrytera nya systemutvecklare.
 5. Vi sätter oss in i hur ert företag tjänar era pengar och hur er affärsmodell fungerar.
 6. Som kund betalar du för den tiden som används i projektet.
 7. Du får en flexibel långsiktig it-leverantör.
 8. Spinit tar allt personalansvar.

*******

Ladda ner en PDF-version av artikeln: Spinit – den elastiska it-system leverantören

******

Vill du veta mer kontakta oss idag:
Bengt Nilsson
Telefon: 031-748 30 01, email: bengt.nilsson@spinit.se

Publicerat Uppdrag

Weekendkryssningar i Medelhavet, all-inclusive på riktigt

Vi är stolta över att ha fått producera en ny webb för Celestyal Cruises Scandinavia och en helt ny betalnings­lösning där kunden betalar kostnads­fritt 30 dagar efter hemkomst.

Celestyal Cruises Scandinavia erbjuder weekend­kryssningar i Medel­havet erbjuder vi all-inclusive på riktigt. Res 3, 4 eller 7 dagar och boka med eller utan flyg — oavsett vilket du väljer ingår alltid måltider, utflykter, drinkar och dricks hos oss. Med en helt ny betal­lösning betalar du kostnads­fritt 30 dagar efter du kommer hem. Rese­försäkring och avboknings­försäkring ingår i priset när du väljer faktura!

Celestyalcruises.se

Publicerat Uppdrag

Webblösning för att bekämpa prostatacancer

Vi är stolta över att ha fått leverera en helhets­lösning för en studie om prostata­cancer för Av­del­ningarna för urologi och radio­logi (röntgen) vid Sahl­gren­ska akademin och Sahl­gren­ska Univers­itets­sjuk­huset. Ytter­ligare med­arbetare i projektet är Av­del­ningen för pato­logi vid Sahlgrenska Univers­itets­sjuk­huset och Unilabs.

Vi har utvecklat hela systemet och en automat­iserad process för att hålla reda på var i studien varje man be­finner sig och vilka aktiv­iteter som skall ske. Det finns automat­iska processer mot Unilabs via Labb­portalen för att få in så kallade PSA-värden. Det finns funk­tioner för att få in prov­gruppen och upp­datera adresser och status samt system­integration mot regionalt cancer­register för att kontroll­era att mannen inte redan är diagnos­ticerad med prostata­cancer. Enkäterna är digitala och fylls antingen i hem­ifrån eller via en surf­platta på mot­tagningen.

Enkät­applika­tionen är byggd med tekniken AngularJS och datan som presenteras behandlas av en skräddar­sydd .Net-baserad system­lösning. Till detta har vi också tagit fram en webbplats för studien byggd i WordPress där man kan läsa mer och få åtkomst till enkäten.

Om studien

G2-studien är en under­sökning där 20 000 slumpvis utvalda män i Göteborg med omnejd erbjuds att delta. Syftet med studien att upptäck prostata­cancer i tidigt skede och där­igenom minska risken att avlida i prostata­cancer. Studien bedrivs vid Sahl­gren­ska akademin, Göteborgs univers­itet och är ett samarbete mellan Av­delning­arna för uro­logi och radio­logi (röntgen). Ansvarig för studien är professor Jonas Hugosson.

G2screening.se

Publicerat Uppdrag

Google for Education för att administrera elevers och lärares filer

Vi har slutfört ett projekt för Studie­förbundet Vuxen­skolan som använder Google for Education för att admin­istrera elevers och lärares filer.

Den nya webb­applikationen ger en automat­iserad admin­istra­tion som under­lättar för lärare. En viktig funktion är in­läs­ningen av nya elever som nu automat­iserats och import­eras från det be­fint­liga systemet Alvis. En admin­istratör kan nu välja grupp­eringar och klasser med namn som är lättare att läsa än de koder som tidigare hanterats i Alvis.

Denna nya applika­tionen ersätter ett tidigare manuellt flöde av elevdata som kunde vara arbets­intensiv och även riskera att fel uppstod. Systemet har också ett mobil­anpassat admin­istra­tions­gräns­snitt som gör att läraren enklare kan admin­istrera rätt­ning och ut­delning av uppgifter.

När importen till Google for Education görs får varje elev bland annat en egen area med rättig­heter. Detta för att kunna ta del av filer för till exempel hem­läxa och för att kunna lämna in upp­gifter på ett smidigt sätt. Tidigare var läraren utlämnad till att manuellt lägga in alla filer, vilket innebar ett moment per elev och ämne, samt att samla in in­lämnings­uppgifts­filer för rätt­ning. Detta går nu lekande lätt med appen som filtrerar på respektive ämne och klass, så läraren får tid över att aktivt stödja elever.

Är du intresserad av en liknande lösning eller vill veta mer om hur vi har hjälpt Studie­förbundet Vuxen­skolan med detta, hör gärna av er.

Publicerat Tips
foto: Intel Free Press
"Online Shopping with Touchscreen Ultrabook" by Intel Free Press is licensed under CC BY

Framtidens framgångsrika och intelligenta handel (del 2)

Många företag har idag grunden på plats: webbplatsen är responsiv och fungerar lika bra oavsett enhet; mobil, läsplatta eller dator. De har en mobilapp som bygger relationen och ger bättre service till de kunder som är intresserade av erbjudande på djupet, de är såklart närvarande i sociala medier och har en kundtjänst som arbetar rätt. Den blotta närvaron i alla dessa kanaler räcker dock inte. I vår förra artikel ”Del 1. Från multikanal till omnikanal och varför kundupplevelsen måste hänga ihop” berättade vi hur omnikanal, som det logiska utvecklingssteget efter multikanal, kräver gedigen systemintegration.

Vi beskrev vidare hur det inte bara handlar om att ha enhetlig strategi för sina sälj- och marknadsföringskanaler; det handlar om att ha en genuin insikt om sina konsumenter med utgångspunkt i deras behov och önskemål och dessa måste tillgodoses oavsett var, när och hur de möter dig som företag. Konsumenten förväntar sig en sömlös, konsekvent shoppingupplevelse i alla kanaler som samtidigt är anpassad, relevant och meningsfull baserat på deras historiska agerande. I denna artikel beskriver vi vanliga hinder för att uppnå detta och hur du kan komma vidare i din uppbyggnad och implementering av omnikanalstrategin. Allt för att uppnå varaktig framgång och ökad försäljning.

Del 2. Från multikanal till omnikanal – så här gör du för att lyckas

Förena fysisk och digital handel med system som arbetar tillsammans

Då gränsen mellan fysisk och digital handel blir allt mer flytande behöver företag förstå shoppingupplevelsen på djupet i alla kanaler, göra dem likvärdiga och integrerade och hjälpa kanalerna att arbeta för varandra. Studier visar dessutom att ju fler positiva interaktioner vid olika ”touch points” som en konsument har med ett varumärke desto mer lojal och lönsam blir den kunden. Internt innebär detta att alla anställda och avdelningar måste agera som en enda företagsenhet som arbetar för att underlätta för återförsäljare och därmed konsumenten. För att dra behovet av en sömlös upplevelse till sin spets bör man helt enkelt sluta sätta etiketter på sina olika kanaler – sluta säg ”e-handel” och kalla det kort och gott ”handel”.

Riv hindren internt och skapa framgång

För att aktivera en omnikanalstrategi måste företagen ta itu med och riva hinder och fokusera på ett verkligt tvärfunktionellt synsätt. Det krävs investeringar, disciplin och samordning internt. Vanliga hinder för detta är:

 • Organisationen: Många företag rankar vissa kanaler högre än andra och lägger större vikt vid dessa internt. Ansvariga för respektive kanal vill demonstrera framgång genom optimering av den egna kanalen, vilket gör att organisationen drar åt olika håll och omöjliggör integration. Det går inte längre att agera med olika affärsmodeller och strategier för olika kanaler.
 • Data: Kund- och interaktionsdata är ofta spridd över många olika data”silos” i organisationen. Det får följder för nästa punkt då det begränsar analysmöjligheterna.
 • Analys: Många företag saknar förmågan att genomföra digital tvärfunktionell analys över multipla plattformar och få en helhetssyn på inköpscykeln.
 • Teknik: Ibland ligger begränsningarna rätt och slätt i företagets föråldrade teknik som förhindrar integration av systemen.

Framgång kräver samordning och samarbete mellan företagets alla avdelningar så som marknad, försäljning, IT och kundservice. Väl genomfört kommer inte den stora skillnaden nödvändigtvis att visa sig med detsamma, men över tid kommer konsumenterna att välja att återkomma till de företag som upplevs som en enkel helhet.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte för en analys av er verksamhet. Vi hjälper er att möta framtiden som ett företag som sätter kunduppelvelsen i fokus för ökad försäljning och varaktig framgång.