Inlägg om Content Marketing

Publicerat Tips
photo: Michiel Jelijs
"Clown in Hyde Park" by Michiel Jelijs is licensed under CC BY. Via photopin

Så blir du framgångsrik med content marketing

I takt med att effektiv­iteten av tradi­tionell marknads­föring minskar och antalet nya kanaler för kommun­ikation ständigt ökar, krävs det att företag tänker i nya banor för att nå ut och över­leva. Rätt använt hjälper content marketing, innehålls­marknads­föring, dig att utföra stordåd för verksam­heten. Det hjälper dig att attrahera nya kunder sam­tidigt som du behåller de kunder du redan har, det sänker dina marknads­förings­kostnader och håller ditt varu­märke levande, intressant och aktuellt. Så vad innebär content marketing och hur tar man första steget i rätt riktning?

Vad innebär content marketing?

Vi tar det från början. Det finns en mängd defini­tioner av begreppet och vi väljer att lyfta följande:

Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.

Content Marketing Institute

Syftet med content marketing är alltså att attrahera och behålla kunder genom att kon­sekvent skapa och driva relevant och värde­fullt innehåll för mål­gruppen. Avsikten är givetvis att ändra eller förstärka konsum­entens beteende i en positiv rikt­ning för din verksam­het för att till exempel få ökad känne­dom, trafik och för­sälj­ning.

Precis som defini­tionen anger är content marketing en process som bör vara integrerad i din över­grip­ande marknads­strategi och den bör fokusera på att äga media, inte hyra utrymmet i etern. Du arbetar alltså främst med content marketing i de medier du själv kan äga, för att du där styr ditt innehåll och det sam­man­hang du syns i på ett bättre sätt. Dessutom är det givetvis, rätt utfört, mer kostnads­effektivt att arbeta med dessa medier.

Är detta verkligen något nytt?

Egentligen kan man ju säga att content marketing i sig inte på något sätt är nytt – all kommun­ikation och marknads­föring har i alla tider tvingats vara rele­vant och nå ut till sina mål­grupper, för att ett före­tag ska över­leva, såklart. Och vissa säger därmed att begreppet bara är ”kejsar­ens nya kläder”. Men vi anser till­sammans med många andra att det är ett nytt sätt att ta sig an kommun­ikation. Skill­naden idag mot förr är ju an­talet kan­aler du måste synas i på ett vettigt sätt, samt kon­sum­entens möjlig­het att välja bort tradi­tion­ell kommun­ika­tion. Men också att kon­sum­entens val­möjlig­heter kräver ett generöst utbud av informa­tion, kunskap och sympati utöver pris: ”Om jag inte gillar dig köper jag inte av dig”.

Syns du inte så finns du inte. Men syns du fast inte på ett bra, rele­vant, intel­ligent och sympa­tiskt sätt då finns du heller inte som valbart alter­nativ vid köp­beslut.

Skapa långsiktiga relationer

Genom att du driver kommun­ikation som skapar ett värde för din mål­grupp ökar sannolik­heten att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt innehåll och budskap vidare. Det handlar alltså om att skapa förut­sätt­ningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog och relation med dig. Om du kommun­icerar med dina kunder och prospekt med avsikten att fokusera mindre på vad du vill säga eller sälja och mer på vad de vill ha, har du tagit ett steg i rätt riktning.

Istället för att på ett på­trängande sätt demon­strera dina produkter eller tjänster, bör du leverera värde­fullt innehåll, informa­tion eller kun­skap som gör att dina kunder känner sig mer intel­ligenta och att de har kontroll över sin besluts­process. Exempel­vis ska du generöst dela med dig av din kun­skap, tips, check­listor, artiklar, omvärlds­bevakning, trender, egna under­sökningar eller annat material för ned­laddning utan kostnad. Du håller då ditt varu­märke levande och dyna­miskt samtidigt som du ses som tro­värdig och bygger lång­siktiga rela­tioner.

Dock kan du inte alltid räkna med att få resultat direkt. Den som hittar ditt inne­håll kanske inte är redo att köpa här och nu, men det för­troende du bygger kan bidra till att de köper av dig när det är dags eller re­kommend­erar dig till någon de känner.

Lyssna och lära känna din målgrupp

Naturligtvis stannar det inte vid att bara skapa bra innehåll; det krävs givet­vis också att du når ut med inne­hållet för att få resultat och det sker inte med magi. Det tar oftast tid innan effekt uppnås och för att skapa och bi­behålla en relation måste du vara kon­sekvent i ditt till­handa­hållande av relevant och värde­fullt inne­håll. Det bör vara en kontinuer­lig process och kräver såväl en kreativ organisa­tion som en tydlig inne­hålls­strategi.

Lätt att säga, svårt att göra? Det allra viktigaste steget innan du kan börja med något av ovan­stående är att skaffa dig genuin insikt och kunskap om dina kunder. Du måste lära dig hur de tänker, känner och beter sig i sin besluts- eller köp­process för att träffa rätt och med rätt tonalitet i olika kanaler.

Vi på Spinit brinner inte bara för att skapa de digitala förut­sätt­ningarna för att kommun­icera fram­gångs­rikt, vi är även experter på att marknads­föra innehåll för att nå ut på rätt sätt, i rätt tid och till rätt mål­grupp. Kontakta oss så hjälper vi er att bygga en strategi för att skapa affärs­nytta i er digitala närvaro.

I kommande artikel belyser vi hur du smartast analys­erar, omvandlar och drar nytta av det berg av data som finns för att lära känna dina exister­ande och potent­iella kunder och nå ut i bruset.

Publicerat Tips
illustration: Anjo Bolarda
"Connection Sketch" by Anjo Bolarda is licensed under CC BY SA

Trender: Några buzzwords i IT-världen du bör känna till

Det går inte att undgå den konstant strida ström av nya buzzwords som dyker upp i den digitala världen. Det är som ett eget språk som uppdateras i samma snabba takt som IT-utveck­lingen går framåt. Vi listar i detta inlägg några av de viktig­aste orden du behöver ha koll på just nu.

SMO – Social Media Optimization

Har du fortfarande inte fått ordning på din SEO? Då får du snabba på, för nu är det SMO som gäller. SMO, som står för Social Media Optimization, avser använd­ningen av ett ökat antal sociala medier och communities för att skapa ett bredare genomslag hos poten­tiella konsumenter vad gäller en produkt, ett varumärke eller en kampanj. SEO är givetvis fort­farande viktigast efter­som det driver webb­trafik och skapar hög sök­träffs­ranking, men SMO kan hjälpa er nå ut till en bred publik på ett mer personligt vis.

BYOD – Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (även kallat Bring Your Own Technology, Bring Your Own Whatever etc.) avser företag som tillåter sina anställda att ta med privata mobila enheter som till exempel bärbara datorer, surf­plattor och smart­phones för att använda på jobbet. Trenden har drivits fram av att de anställda ofta har bättre eller mer avancerad utrust­ning i privat ägo än det före­taget erbjuder. På detta sätt kommer användaren åt sina egna applika­tioner från före­tagets nätverk samtidigt som de har tillgång till företags­hemligt material på sin privata enhet. I många fall ett viktigt steg för företags­utvecklingen som ofta förhindras av protektion­ism.

Webrooming & Showrooming

Webrooming är ett växande fenomen i e-handeln. Det innebär att man surfar på jäm­förelse­sajter och e-handels­platser för att hitta rätt produkt, och därefter beger sig till den fysiska butiken för att göra sitt inköp.  Accenture har nyligen publicerat en rapport som slår fast att konsumenter mer och mer gör just detta: återvänder till de fysiska butikerna för att göra sina inköp efter att de använt online­butikernas webb­platser för att undersöka olika produkt­alternativ och fattat sitt köp­beslut. Rapporten visar att anled­ningen till web­rooming ofta är att konsumenten vill undvika höga frakt­kostnader och få möjlighet att kunna röra och känna på den fysiska produkten innan köpet.

Showrooming är både nära relaterat och den raka motsatsen. Vi har i tidigare inlägg om multi­kanals­strategier lyft detta fenomen som också det är en växande trend. Det går ut på att konsument­erna provar, tar reda på informa­tion och under­söker produkter i den fysiska butiken, för att sedan göra inköpet online, oftast till ett lägre pris. Pris­skillnaden beror på att online­butikerna normalt sett inte har samma kostnads­massa som en fysisk butik, vilket är smärtsamt tydligt för tradition­ella butiks­innehavare.

IoE – Internet of Everything

Under förra året talades det mycket om Internet of Things, vilket syftar på att ett objekt kan kommun­icera med dig genom att överföra data över nätverk. Dessa objekt och apparater under­lättar vår vardag genom att de kan prata med varandra och rapportera sin status utan vår mänskliga inverkan eller insats. Med objekt menas till exempel ett in­opererat hjärt­implantat, ett ID-chip som injicerats på boskaps­djur eller inbyggda sensorer i en blom­kruka som kommun­icerar med dig via internet och meddelar att din blomma behöver vatten eller näring. Det kan egentligen röra sig om vilken mänskligt fram­ställd pryl som helst så länge den kan till­delas en IP-adress och förmågan att överföra data över nätverk.

Internet of Things har mest varit för­knippat med begreppet M2M (maskin-till-maskin-kommun­ikation) där syftet till exempel kan vara att digitalt styra och övervaka processer inom till­verknings­industrin eller att genom kommun­icerande sensorer i vägnätet kunna styra om trafik vid eventuella problem.

Nästa steg är nu Internet of Everything, vilket utvidgar tanken. Cisco definierar Internet of Everything som:

bringing together people, process, data, and things to make net­worked connections more relevant and valuable than ever before – turning informa­tion into actions that create new capabili­ties, richer exper­iences, and un­precedented economic opportunity for businesses, individ­uals, and countries

IoE innebär därmed att istället för att ”bara” koppla samman objekt eller apparater kopplas allt, everything, samman.

Content Marketing

Content Marketing, eller innehålls­marknads­föring, betyder i korthet att du med hjälp av en mindre säljande och mer redak­tion­ell ton i din kommun­ikation, skapar ett värde för din mål­grupp som gör att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt inne­håll och budskap vidare. Det handlar om att skapa förut­sättningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog med dig. Vikten av relevant innehåll i kommun­ikationen är inget nytt, men i takt med att antalet kanaler och verktyg för att publicera saker på Internet ökar, har också popular­iteten och aktual­iteten av begreppet explo­derat. Framför­allt för att det krävs smarta digitala strategi­er för att kommun­icera i rätt kanal med anpass­ning av inne­hållet baserat både på den specifika kanalen och målgruppen.

I artikeln ”Så blir du framgångsrik med content marketing”  presenterar vi en för­djupning av just content marketing och hur du med ökad kunskap kring detta kan driva din affär framåt.

Kontakta oss på Spinit för ett förut­sättnings­löst möte så förklarar vi hur vi kan vägleda er till vinnande affärer och konkurrens­fördelar i IT-djungeln.

Publicerat Evenemang

En solig dag med Sveriges webbelit

Spinits Viktor Richardson befinner sig på Tjärö i Blekinges skärgård tillsammans med drygt 450 social-webb-entusiaster på Sweden Social Web Camp för att diskutera framtidens webb.

Precis uppkommen från några timmar vid bastuflotten, lagom matt.
Här lite tankar från den sessionsdagen på SSWC, där här lite av dagens lärdomar att dela med mig av.

Copywriter Per Torhammar pratade om content marketing, att skapa intressant innehåll på webben i syfte att öka förtroende och nå de mål ett företag satt upp. Ett exempel som nämndes var Clas Ohlsons gratistidning Fixa Själv, som bjuder på tips och inspiration för hemmafixare i syfte att öka förtroende och sälja mer.

Tips för bra content är att hålla en hög trovärdighet med hjälp av noggrann research och se till att man är aktuell och uppdaterad. Att googla är bra research, men en telefonintervju eller en offline-källa som en bok kan vara en riktigt bra förtroendeboost för ett blogginlägg eller vad man vill tillföra. Sant, relevant och intressant är några budord att notera.

En annan intressant session var en lite mer teknisk rotad diskussion med Andreas Ahrens om säker lösenordshantering, som är ett ständigt diskuterat problem. Keepass, 1Password och Lastpass är några nämnda tjänster som vid bra användande både ökar den personliga säkerheten och gör det bekvämare att hålla ordning på sina lösenord. Själv har jag använt Lastpass i några år och är hyfsat tillfredsställd. Men vi har en bit kvar innan vi nått en säker webb.

Själv höll jag en session om ord, termer och dess definitioner inom teknikvärlden. En givande gruppdiskussion om varför vi nöjer oss med tafatta ord som t.ex. smartphone och surfplatta, och hur telefoni, TV och radio är ord som till stor del ändrar betydelse.

Imorgon är en ny dag med nya sessions. Ha en trevlig kväll, det ska jag.

// Viktor (@Envictr)