Inlägg om Affärsnytta

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Evenemang, Nyheter

GBGTech meetup på Handelskammaren med Iplay, School Apply och Equilab

Igår var vi på besök på Handels­kammaren i Göteborg för att lyssna på pitchar från startup-bolag. Arrange­manget görs av G21 Lab och Handels­kammaren med spons­orer. I juryn fanns Joakim Dahl från Intel­ligento, Malin Carl­ström från Industri­fonden, Björn West­man från Almi Invest och Lena Apler grundare av Col­lector.

De som pres­ent­erades var Iplay, School Apply och Equilab.

Iplay är en platt­form där spelare inom olika idrotter kan mark­nads­föra sig. Man har börjat fokus­era på hand­boll men har planer på att utöka inom hockey och fot­boll. School Apply är en platt­form som under­lättar let­andet efter hög­skolor i världen samt att det ger skol­orna en bättre platt­form att mark­nads­föra sig på. Man vill så klart slå bort alla mellan­händer som tjänar pengar på detta idag med en digital platt­form. Equilab är en start­up inom häst­sport kan man säga. Man kan mäta sin hästs beteende och samla in data och deras system hjälper även stall att admin­istrera sina sysslor.

Vinnare i om­röst­ningen blev School Apply, det kändes som de redan var en bit på väg och hade börjat skapa intäkter så affärs­idén kändes som den fungerade.

Invest­erarna pratade mycket om att en viktig in­grediens för om de skall invest­era i en start­up är att det är ett bra team som står bakom affärs­idén. Idén går alltid att göra om men män­niskorna bakom är svår­are att byta ut. Man vill också se mycket tyd­ligare siff­ror och att entre­prenören säger hur mycket pengar de behöver samt när man vill göra en Exit.

Det kommer att arran­geras fler GBGtech meetups så håll koll på datumen på deras sajt.

Koll också på G21 Labs webbplats

school-apply
Vinnaren av gbgtech meetup School Apply
Publicerat Nyheter

Ruljangs uppmärksammat i Marknadscheferna

Vi är glada över att fått vara del av fram­gångs­sagan Ruljangs, något som nyligen upp­märk­sam­mades i tid­ningen Marknads­cheferna (Nr 3 2015).

Ruljangs är utvecklat av oss på Spinit till­sam­mans med entre­prenören och den före detta rektorn Ulrika Sahlin Munkby. Dennis Olsson är en av de utveck­lare som byggt verk­tyget.

– Även om inne­hållet skiljer från andra projekt har fokus varit det­samma, att det ska vara så tyd­ligt och enkelt som möj­ligt för använd­aren. Jag tycker att det är häftigt att Ulrika har tagit sin idé vidare och vågat satsa på en moln­baserad lös­ning, som gör att kunden kommer åt sitt verk­tyg från vilken dator som helst.

Dennis Olsson, System­utvecklare på Spinit

Läs artikeln Verktyget som skapar en Hållbar organisation

Läs mer om utvecklingen av Ruljangs.

Publicerat Uppdrag
Image Credit School life, now a memory".:`School life, now a memory`:. 4" by Abhishek Jacob. "School life, now a memory" is licensed under CC BY by Spinit

Ekonomi & ledningsplanering för rektorer som molntjänst – Ruljangs

För Munkby Consulting AB har vi varit med och tagit fram ett system som hanterar ekonomi & lednings­planering för rektor och ledare i utbildnings­organisationer. Lösningen är gjord som en moln­tjänst, där användaren loggar in och får tillgång till sin organisation och sina budget­planer.

Systemet gynnar chefer som leder rektorer genom att det blir lätt att läsa av hur väl en rektor har optimerat sin verksamhet. Att låta en hel rektors­grupp arbeta med samma modell gynnar alla i en organisation, från elev, förälder, lärare, rektor, verksamhets­chef till politiker.

Systemet har en bra bemannings­planering där man med enkel ”drag and drop” kan dynamiskt flytta runt lektions­pass mellan lärare och klasser. Man ser direkt hur man kan optimera en lärares arbetstid och därmed kan optimera personal­utnyttjandet samtidigt som man uppfyller klassernas planerade lektionstimmar.

Det är ett enkelt och applicer­bart arbets­sätt i alla grund­skolor. Det är lätt att lära och lätt att kommunicera kring. Det är en bra grund för att öka medarbetar­inflytandet och samtidigt bli tydlig i sitt ledarskap.

Med detta arbets­sätt har glappet mellan ekonomens kunskap och rektorns svåra uppgift med bemanning och budget lösts. Ekonomi för icke-ekonomer och stöd för kommunikation mellan med­arbetare – rektor – chef – ekonom.

Ruljangs  för rektorer
Ruljangs för rektorer

Läs mer om Munkby Consulting

Besök systemet Ruljangs webbplats

Publicerat Nyheter, Tips
photo: vittorio sciosia

Standardsystem för försäljning av månsand till marsmänniskor?

Står du inför att investera i ditt IT-system? Funderar du på skillnaden mellan att anpassa ett standardsystem jämfört med en skräddarsydd lösning? Vi ger dig tips och råd på vägen.

Vi kommer ofta i kontakt med intresserade kunder som efterfrågar en systemlösning för att avhjälpa ett problem eller förbättra möjligheter i sin verksamhet. Många ställer också frågan: ”det borde väl finnas något färdigt vi kan använda?” för de inser att det kan vara dyrt att bygga system.

Och vid en första anblick kan det onekligen se ut att vara en billigare och enklare process att anpassa ett standardsystem. Men inte sällan har kunden en ganska speciell verksamhet; kanske inte fullt så speciell som ”vi säljer månsand till marsmänniskor”, men varje verksamhet är unik och har speciella behov. Dessa kan bestå i t.ex. rutiner, logistiklösningar såväl som egenskaper hos befintlig kundbas mm. Utöver detta finns den företagskulturella aspekten och att systemet måste klara av att anpassas till en hel organisations förväntningar och krav – inte bara den utnämnde kravställarens.

Väljer man då ett standardsystem och skruvar till detta så gott det går, blir det faktiskt ofta en ganska tidskrävande, komplex och dyr process i slutändan. Dels för att man riskerar att anpassa sönder systemet, men också för att kunden måste bära kostnaden för både utvecklingen och licenser.

 Unikitet och konkurrensfördelar med rätt IT-stöd

Vi på Spinit anser att IT-systemen ska anpassa sig efter verksamheten, inte tvärtom – ett effektivt och specialanpassat IT-stöd är en konkurrensfördel. Vår process startar med att vi tillsammans med kunden definierar vad som gör just deras verksamhet unik. Systemet anpassas sedan exakt efter de behov som finns idag, men också för hur man vill att verksamheten ska se ut i framtiden.

Ofta tänker nystartade företag mer rätt direkt i denna fråga tack vare att de inte bär på en historik med gamla system. De vågar utmana gängse branschnorm och traditionella aktörer, vilket de allt som oftast vinner på. Här ser vi en mängd goda exempel i bl.a. e-handelsvärlden där nya aktörer tar marknadsandelar av sedvanliga handlare inom en rad produktområden.

Om du vill vara unik måste du också våga bygga ett systemstöd som gör dig unik – varför nöja dig med en standardlösning eller med att göra precis som konkurrenterna?