Hur Spinit hjälper Conscriptor att bygga hjärtat i deras verksamhet

Henric Carlsson Conscriptor

Kort översikt

Conscriptor har samarbetat med Spinit sedan 2006. Spinit har byggt och utvecklat Conscriptors it-system för medicinsk journalhantering. Läkarna dikterar sina besök och skickar vidare diktatet till Conscriptors läkarsekreterare, som på jobbar på distans. Läkarsekreterarna behandlar filen och lägger upp texten i journalsystemet. Spinit har bland annat utvecklat kärnan i den tekniska lösning som Conscriptor använder för att serva sina kunder, ett system de valt att kalla DictaSend®.

Befolkningen ökar

Behovet av sjukvård kommer att öka i framtiden. Vi blir fler och vi lever längre. Likaså kommer det att vara stora pensionsavgångar inom vården. Man räknar med att medicinska sekreterare har en trettioprocentig pensions-avgång inom fyra till fem år.

Varför Spinit?

– Conscriptor har utvecklat ett bra partnerskap med Spinit sedan vi började jobba tillsammans 2006, säger Henric Carlsson, och vi känner oss trygga när vi utvecklar vår plattform med hjälp av med dem.
Varifrån hämtar ni er inspiration?
– Vi hämtar ofta inspiration från andra branscher. Just nu tittar vi på hur flygbranschen löser sin bemanning av piloter, säger Henric Carlsson, de har många olika parametrar att ta hänsyn till när de planerar vem som ska flyga var. Vi har liknande utmaningar med flera parametrar att ta hänsyn till i vår bemanning.

Svensk sjukvårdsadministration

Kraven på journalföring, det vill säga vilka uppgifter som ska dokumenteras, hur och av vem, regleras i patientdatalagen och i Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
I patientdatalagen anges att syftet med att föra patientjournal i första hand är att bidra till en god och säker vård av patienten.
En patientjournal är också, enligt samma bestämmelse, en informationskälla för patienten, uppföljning och utveckling av verksamheten, tillsyn och rättsliga krav, uppgiftsskyldighet enligt lag, samt forskning.*

Problem med journaler

Det förekommer att patienter får vänta i flera veckor, ibland månader på att få sina journaler uppdaterade. I takt med att allt fler patienter kan läsa sina journaler online så ökar också förväntningarna på att de ska uppdateras snabbare. Givetvis så skapas det stora problem i vårdkedjan om en läkare eller sjuksköterska inte kan se anteckningar från tidigare besök. Lösningen ligger i effektivare administration.

Hur ser framtiden ut?

Inom alla yrken kommer man att införa nya arbetssätt när vi får tillgång till nya tekniker. Henric Carlsson påpekar att ny teknik inte ersätter människan, men hjälper läkare och annan administrativ personal att jobba bättre, säkrare och effektivare.

Läkarna upplever att deras administrativa arbete har ökat. Detta beror på att samhällsutvecklingen medför högre krav på dokumentation, redovisning, mätning och uppföljning inom den offentliga sektorn.

Fördelar med att jobba med en elastisk it-partner

– Det är svårt för oss att ha exakt bemanning, ibland behöver vi två utvecklare, ibland fem, säger Henric Carlsson, med Spinit får vi det berömda dragspelet som hjälper oss att vara flexibla. Man måste ta tekniken framåt i små steg – men samtidigt ha en hög frekvens på stegen.

Kontinuerlig systemutveckling

Ett bra och användbart it-system utvecklas och underhålls regelbundet. För att arbeta så smidigt som möjligt är Spinits utvecklare med på många av Conscriptors möten där de pratar om vilka förbättringar som behövs för plattformen. Genom att jobba på detta sättet ökar man förståelsen från båda hållen.
– Det är en rolig process att ta idéer från Conscriptor, bolla dem fram och tillbaka, konkretisera dem, för att till slut få fram funktioner i Conscriptors system som gör nytta för deras personal och kunder, säger Jonas Lindblom, system-utvecklare på Spinit.

*Källa Vårdanalys