Publicerat Tips
photo: Michiel Jelijs
"Clown in Hyde Park" by Michiel Jelijs is licensed under CC BY. Via photopin

Så blir du framgångsrik med content marketing

I takt med att effektiv­iteten av tradi­tionell marknads­föring minskar och antalet nya kanaler för kommun­ikation ständigt ökar, krävs det att företag tänker i nya banor för att nå ut och över­leva. Rätt använt hjälper content marketing, innehålls­marknads­föring, dig att utföra stordåd för verksam­heten. Det hjälper dig att attrahera nya kunder sam­tidigt som du behåller de kunder du redan har, det sänker dina marknads­förings­kostnader och håller ditt varu­märke levande, intressant och aktuellt. Så vad innebär content marketing och hur tar man första steget i rätt riktning?

Vad innebär content marketing?

Vi tar det från början. Det finns en mängd defini­tioner av begreppet och vi väljer att lyfta följande:

Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.

Content Marketing Institute

Syftet med content marketing är alltså att attrahera och behålla kunder genom att kon­sekvent skapa och driva relevant och värde­fullt innehåll för mål­gruppen. Avsikten är givetvis att ändra eller förstärka konsum­entens beteende i en positiv rikt­ning för din verksam­het för att till exempel få ökad känne­dom, trafik och för­sälj­ning.

Precis som defini­tionen anger är content marketing en process som bör vara integrerad i din över­grip­ande marknads­strategi och den bör fokusera på att äga media, inte hyra utrymmet i etern. Du arbetar alltså främst med content marketing i de medier du själv kan äga, för att du där styr ditt innehåll och det sam­man­hang du syns i på ett bättre sätt. Dessutom är det givetvis, rätt utfört, mer kostnads­effektivt att arbeta med dessa medier.

Är detta verkligen något nytt?

Egentligen kan man ju säga att content marketing i sig inte på något sätt är nytt – all kommun­ikation och marknads­föring har i alla tider tvingats vara rele­vant och nå ut till sina mål­grupper, för att ett före­tag ska över­leva, såklart. Och vissa säger därmed att begreppet bara är ”kejsar­ens nya kläder”. Men vi anser till­sammans med många andra att det är ett nytt sätt att ta sig an kommun­ikation. Skill­naden idag mot förr är ju an­talet kan­aler du måste synas i på ett vettigt sätt, samt kon­sum­entens möjlig­het att välja bort tradi­tion­ell kommun­ika­tion. Men också att kon­sum­entens val­möjlig­heter kräver ett generöst utbud av informa­tion, kunskap och sympati utöver pris: ”Om jag inte gillar dig köper jag inte av dig”.

Syns du inte så finns du inte. Men syns du fast inte på ett bra, rele­vant, intel­ligent och sympa­tiskt sätt då finns du heller inte som valbart alter­nativ vid köp­beslut.

Skapa långsiktiga relationer

Genom att du driver kommun­ikation som skapar ett värde för din mål­grupp ökar sannolik­heten att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt innehåll och budskap vidare. Det handlar alltså om att skapa förut­sätt­ningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog och relation med dig. Om du kommun­icerar med dina kunder och prospekt med avsikten att fokusera mindre på vad du vill säga eller sälja och mer på vad de vill ha, har du tagit ett steg i rätt riktning.

Istället för att på ett på­trängande sätt demon­strera dina produkter eller tjänster, bör du leverera värde­fullt innehåll, informa­tion eller kun­skap som gör att dina kunder känner sig mer intel­ligenta och att de har kontroll över sin besluts­process. Exempel­vis ska du generöst dela med dig av din kun­skap, tips, check­listor, artiklar, omvärlds­bevakning, trender, egna under­sökningar eller annat material för ned­laddning utan kostnad. Du håller då ditt varu­märke levande och dyna­miskt samtidigt som du ses som tro­värdig och bygger lång­siktiga rela­tioner.

Dock kan du inte alltid räkna med att få resultat direkt. Den som hittar ditt inne­håll kanske inte är redo att köpa här och nu, men det för­troende du bygger kan bidra till att de köper av dig när det är dags eller re­kommend­erar dig till någon de känner.

Lyssna och lära känna din målgrupp

Naturligtvis stannar det inte vid att bara skapa bra innehåll; det krävs givet­vis också att du når ut med inne­hållet för att få resultat och det sker inte med magi. Det tar oftast tid innan effekt uppnås och för att skapa och bi­behålla en relation måste du vara kon­sekvent i ditt till­handa­hållande av relevant och värde­fullt inne­håll. Det bör vara en kontinuer­lig process och kräver såväl en kreativ organisa­tion som en tydlig inne­hålls­strategi.

Lätt att säga, svårt att göra? Det allra viktigaste steget innan du kan börja med något av ovan­stående är att skaffa dig genuin insikt och kunskap om dina kunder. Du måste lära dig hur de tänker, känner och beter sig i sin besluts- eller köp­process för att träffa rätt och med rätt tonalitet i olika kanaler.

Vi på Spinit brinner inte bara för att skapa de digitala förut­sätt­ningarna för att kommun­icera fram­gångs­rikt, vi är även experter på att marknads­föra innehåll för att nå ut på rätt sätt, i rätt tid och till rätt mål­grupp. Kontakta oss så hjälper vi er att bygga en strategi för att skapa affärs­nytta i er digitala närvaro.

I kommande artikel belyser vi hur du smartast analys­erar, omvandlar och drar nytta av det berg av data som finns för att lära känna dina exister­ande och potent­iella kunder och nå ut i bruset.

Skriv en kommentar


Intresserad? Vi mejlar dig när vi publicerar ett nytt inlägg.

  • Din integritet garanteras.
  • Du kan när som helst välja att avprenumerera genom att klicka på länken i ditt mail.