Inlägg om Trender

Publicerat Nyheter, Uppdrag

Ny molnbaserad lojalitetslösning för kundklubbar

På Stroede­Raltons kontor i Kungs­backa firades för några veckor sedan lans­eringen av IM Loyalty, ett CRM-verktyg i moln­et för allt från enk­lare kund­kommun­ika­tion till en full­fjäd­rad kund­klubb.

Tjän­sten är byggd av ett ut­vecklings­team på Stroede­Ralton, förstärkt med kompetens från Spinit som bi­dragit med att de­signa och ut­veckla tjänstens användar­gräns­snitt.

IM Loyalty är byggd med den senaste tekniken i en moln­baserad Azure-miljö och är baserad på före­tagets 30-åriga er­faren­het av lojal­itets­program och kun­skapen från före­tagets flagg­skepp på CRM-mark­naden Relation Plus, som idag brukas för kund­klubbar hos bland annat Kappahl, Intersport och NK.

 

I vår artikel­serie om fram­tidens intel­ligenta handel 2014 skrev vi om hur före­tagens multi­kanaler behöver förenas sömlöst i en omni­kanals­strategi, och vi tror att IM Loyalty är ett verktyg som kan göra detta enk­lare. Tjän­sten inne­håller bland annat kampanj­hantering och marketing auto­mation, samt en mycket kraft­full och lätt­använd urvals­motor gör att man kan skapa engage­mang och rikta bud­skap till precis rätt mål­grupp genom precis rätt kommun­ika­tions­kanal.

Läs mer om IM Loyalty

Publicerat Tech, Tips

Ransomware – hur lär du dig att känna igen en attack? Och hur kan du minska skadorna.

Från att ha känne­tecknas av ett ganska slumpmässigt till­väga­gångs­sätt där enskilda dator­ägare krävts på relativt små belopp har in­divid­erna bakom många ransom­ware-attacker idag ett mer struk­tur­erat och genom­tänkt till­väga­gångs­sätt. Istället för att främst sikta in sig på privat­personer och mindre företag är mål­tavlan för attacker i dag ofta lite större företag och organ­isa­tioner.

Oavsett stor­leken på din verk­sam­het finns det väldigt mycket att vinna på att lära sig att känna igen och förstå när attacken sätts in. Generellt sett ökar möj­lig­het­erna att mot­verka och mini­mera skad­orna ju tidig­are ett an­grepp upp­täcks.

LogRhythms Ryan Sommers beskriver här de olika fas­erna i en ransom­ware-attack och vad ditt före­tag kan göra för att skydda sig.

5 steps to defend against ransomware

Publicerat Tips
Image Credit
This work, "AngularJS Superman", is a derivative of ".:`Business superman`:. 4" by Piotr Bizior. "AngularJS Superman" is licensed under CC BY by Spinit

Så fungerar AngularJS – en introduktion för både nybörjare och proffs

Har du hört talas om AngularJS? Om inte är det dags att få koll på vad det är och hur det gynnar både dig som beställare, utvecklare och slut­användare av webb. Vi har intervjuat vår system­utvecklare Sebastian Appler Olsson som förklarar vad AngularJS går ut på och hur han ser på verktygets många fördelar.

AngularJS är en mycket kraftfull upp­sättning verktyg som utökar möjligheterna med HTML eftersom du får hjälp att både enkelt och effektivt på ett nästan magiskt sätt kan generera dynamisk data till en webb­sida (t.ex. när man ska ändra en text som uppdateras på sidan i realtid) eller andra avancerade komponenter.

Sebastian Appler Olsson

– AngularJS är första steget mot nästa generations webb och det är här för att stanna. Det växer i otroligt hög takt och allt fler börja inse dess värde. AngularJS är det moderna sättet att bygga en webbsida på och jag tror att det kommer bli det självklara valet inom en snar framtid

Men låt oss backa bandet lite för dig som inte är så insatt i systemutveckling. Som du kanske vet skrivs de flesta webbsidor i allmänhet som HTML (Hypertext Markup Language) vilket är ett sid­beskrivnings­språk (även kallat taggspråk eller märkspråk). Detta språk bestämmer ett dokuments struktur och ger formaterings­anvisningar för t.ex. rubriker, stycken och kursiverad text samt hur detta skall visas för användaren på webben. Dilemmat är att HTML i grunden är statiskt och sviktar när du försöker använda det för att skapa spännande layouter eller dynamiska vyer i webbapplikationer.

För att skapa dynamik finns som bekant JavaScript vilket precis som namnet antyder är ett script-språk. Det fungerar som ett manus inbyggt i HTML-koden och ger, med sina instruktioner skrivna i klartext, möjlighet att skapa roligare grafik och snygga funktioner som t.ex. knappar, formulär, bilder och fönster.

AngularJS är i sin tur, förenklat uttryckt, ett JavaScript-bibliotek, d.v.s. en uppsättning verktyg för att bygga den ram som passar just din applikations­utveckling bäst. Med hjälp av AngularJS kan du utöka HTML:s ordförråd för din applikation och skapa flexibla och dynamiska webbsidor – en miljö som är uttrycks­full, givande för användaren och går snabbt att utveckla. Resultatet är dessutom fullt utbyggbart och möjligt att anpassa efterhand och fungerar bra ihop med många andra bibliotek. Varje funktion kan modifieras eller bytas ut för att passa utvecklarens unika behov av funktioner eller arbetsflöde.

Publicerat Tips
photo: NASA Goddard Space Flight Center
"NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision" by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY. Via photopin

Hur Big Data blir smart data (del 2)

Forskare räknar med att 98% av all världens informa­tion idag är digi­tal. Mängden data till­sammans med den rika flora av ostruktur­erade källor som exist­erar innebär att det är svårt att be­arbeta detta med tradi­tion­ella data­baser eller mjuk­varu­tekno­logi. I en tidigare artikel för­klarade vi inne­börden och betyd­elsen av big data, nu dyker vi djup­are kring analysen och be­­skriver de dimen­­sioner du behöver förstå för att kunna vaska fram guldet bland all din data.

Den allra största ut­maningen är dock inte bara volymen data utan för­mågan att analys­era den data som existerar med rätt metoder. Analyser som lyckas om­vandla in­forma­tionen till något som till­för nytta och värde för dig och för dina kon­sum­enter i mötet med dig. För att åstad­komma det måste datan kom­bin­eras med kon­sument­kunskap och kvali­tativa insikter och du måste kunna placera analysen av datan i rätt kon­text, se orsaks­samband och förstå kon­sum­entens motiva­tion bakom sitt ager­ande för att göra den använd­bar. Annars finns risken att du ställer fel frågor och får fel­aktiga be­kräft­elser. Du behöver kort och gott klara av att om­vandla Big data till ”smart” data för att göra den använd­bar, skapa bättre kund­upplev­elser och få ökad kon­kurrens­kraft.

De fyra dimensionerna av Big data

För att kunna skapa de rätta insikt­erna måste man börja med att bryta ner och förstå data enligt fyra dimen­sioner, som kallas för de fyra V:na av Big data: Volume, Velocity, Variety och Veracity.

  • Volume (volym): Hur stor mängd data skapas varje sekund? Du måste kunna hantera det faktum att din data som allra minst för­dubblas från år till år. Vi talar inte om tera­byte, vi talar i nu­läget om zetta­bytes och bronto­bytes.
  • Velocity (hastighet): Hur snabbt skapas, för­flyttar sig, bearbetas och analys­eras data? Tänk bara på hur inlägg i sociala medier kan bli virala och sprida sig som en löp­eld på ett par sekunder. Idag finns det fak­tiskt teknik som låter oss analysera data sam­tidigt som den skapas utan att den först måste lagras i en databas.
  • Variety (variation): Vilka olika typer av data skapas? Förr fokus­erade vi på struktur­erad data som snyggt och ordnat som kunde placeras i tabeller, t.ex. finansiell data. Idag kan vi se att upp till 80% av världens data är ostrukturerad (text, bilder, röst, kon­versa­tioner på sociala medier, videor etc.). Genom Big data-tekno­logi kan vi hantera och kombinera informa­tionen från dessa källor. Det finns fler typer av källor och fler kommer att till­komma, var så säker.
  • Veracity (trovärdighet): Denna punkt hänvisar till hur ”stökig” eller tro­värdig datan är i sin ut­form­ning. Eftersom Big data kommer från så många olika källor är det svårt att kontroll­era kval­itet och exakt­het. Före­ställ dig bara t.ex. alla stav­fel, det vardags­språk som används och egna hash­tags som skapas – går datan att lita på? Hur bra kan den egent­ligen identi­fiera och skapa affärs­nytta? Är analysens resul­tat menings­full för er verk­samhet? Datan måste kunna veri­fieras utifrån både exakt­het och kon­text annars ger den inte rele­vanta insikter.

Du har nu fått en genom­gång av Big datas fyra dimen­sioner som du måste be­mästra och förstå för att inte halka ohjälp­ligt efter. Lägg till detta det vi berörde initi­alt i denna arti­kel och som vi kan kalla för det femte V:et – Värde. Att ha till­gång till big data är bort­kastat om du inte genom kom­petent analys i rätt kon­text kom­binerat med kvalita­tiva insikter lyckas om­vandla datan till värde.

Vi på Spinit hjälper dig att finna lösningar som gene­rerar genuint värde och affärs­nytta för dig, din verk­sam­het och dina kon­sum­enter. Kontakta oss idag!

Publicerat Tips
photo: Michiel Jelijs
"Clown in Hyde Park" by Michiel Jelijs is licensed under CC BY. Via photopin

Så blir du framgångsrik med content marketing

I takt med att effektiv­iteten av tradi­tionell marknads­föring minskar och antalet nya kanaler för kommun­ikation ständigt ökar, krävs det att företag tänker i nya banor för att nå ut och över­leva. Rätt använt hjälper content marketing, innehålls­marknads­föring, dig att utföra stordåd för verksam­heten. Det hjälper dig att attrahera nya kunder sam­tidigt som du behåller de kunder du redan har, det sänker dina marknads­förings­kostnader och håller ditt varu­märke levande, intressant och aktuellt. Så vad innebär content marketing och hur tar man första steget i rätt riktning?

Vad innebär content marketing?

Vi tar det från början. Det finns en mängd defini­tioner av begreppet och vi väljer att lyfta följande:

Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.

Content Marketing Institute

Syftet med content marketing är alltså att attrahera och behålla kunder genom att kon­sekvent skapa och driva relevant och värde­fullt innehåll för mål­gruppen. Avsikten är givetvis att ändra eller förstärka konsum­entens beteende i en positiv rikt­ning för din verksam­het för att till exempel få ökad känne­dom, trafik och för­sälj­ning.

Precis som defini­tionen anger är content marketing en process som bör vara integrerad i din över­grip­ande marknads­strategi och den bör fokusera på att äga media, inte hyra utrymmet i etern. Du arbetar alltså främst med content marketing i de medier du själv kan äga, för att du där styr ditt innehåll och det sam­man­hang du syns i på ett bättre sätt. Dessutom är det givetvis, rätt utfört, mer kostnads­effektivt att arbeta med dessa medier.

Är detta verkligen något nytt?

Egentligen kan man ju säga att content marketing i sig inte på något sätt är nytt – all kommun­ikation och marknads­föring har i alla tider tvingats vara rele­vant och nå ut till sina mål­grupper, för att ett före­tag ska över­leva, såklart. Och vissa säger därmed att begreppet bara är ”kejsar­ens nya kläder”. Men vi anser till­sammans med många andra att det är ett nytt sätt att ta sig an kommun­ikation. Skill­naden idag mot förr är ju an­talet kan­aler du måste synas i på ett vettigt sätt, samt kon­sum­entens möjlig­het att välja bort tradi­tion­ell kommun­ika­tion. Men också att kon­sum­entens val­möjlig­heter kräver ett generöst utbud av informa­tion, kunskap och sympati utöver pris: ”Om jag inte gillar dig köper jag inte av dig”.

Syns du inte så finns du inte. Men syns du fast inte på ett bra, rele­vant, intel­ligent och sympa­tiskt sätt då finns du heller inte som valbart alter­nativ vid köp­beslut.

Skapa långsiktiga relationer

Genom att du driver kommun­ikation som skapar ett värde för din mål­grupp ökar sannolik­heten att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt innehåll och budskap vidare. Det handlar alltså om att skapa förut­sätt­ningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog och relation med dig. Om du kommun­icerar med dina kunder och prospekt med avsikten att fokusera mindre på vad du vill säga eller sälja och mer på vad de vill ha, har du tagit ett steg i rätt riktning.

Istället för att på ett på­trängande sätt demon­strera dina produkter eller tjänster, bör du leverera värde­fullt innehåll, informa­tion eller kun­skap som gör att dina kunder känner sig mer intel­ligenta och att de har kontroll över sin besluts­process. Exempel­vis ska du generöst dela med dig av din kun­skap, tips, check­listor, artiklar, omvärlds­bevakning, trender, egna under­sökningar eller annat material för ned­laddning utan kostnad. Du håller då ditt varu­märke levande och dyna­miskt samtidigt som du ses som tro­värdig och bygger lång­siktiga rela­tioner.

Dock kan du inte alltid räkna med att få resultat direkt. Den som hittar ditt inne­håll kanske inte är redo att köpa här och nu, men det för­troende du bygger kan bidra till att de köper av dig när det är dags eller re­kommend­erar dig till någon de känner.

Lyssna och lära känna din målgrupp

Naturligtvis stannar det inte vid att bara skapa bra innehåll; det krävs givet­vis också att du når ut med inne­hållet för att få resultat och det sker inte med magi. Det tar oftast tid innan effekt uppnås och för att skapa och bi­behålla en relation måste du vara kon­sekvent i ditt till­handa­hållande av relevant och värde­fullt inne­håll. Det bör vara en kontinuer­lig process och kräver såväl en kreativ organisa­tion som en tydlig inne­hålls­strategi.

Lätt att säga, svårt att göra? Det allra viktigaste steget innan du kan börja med något av ovan­stående är att skaffa dig genuin insikt och kunskap om dina kunder. Du måste lära dig hur de tänker, känner och beter sig i sin besluts- eller köp­process för att träffa rätt och med rätt tonalitet i olika kanaler.

Vi på Spinit brinner inte bara för att skapa de digitala förut­sätt­ningarna för att kommun­icera fram­gångs­rikt, vi är även experter på att marknads­föra innehåll för att nå ut på rätt sätt, i rätt tid och till rätt mål­grupp. Kontakta oss så hjälper vi er att bygga en strategi för att skapa affärs­nytta i er digitala närvaro.

I kommande artikel belyser vi hur du smartast analys­erar, omvandlar och drar nytta av det berg av data som finns för att lära känna dina exister­ande och potent­iella kunder och nå ut i bruset.