Inlägg om sociala medier

Publicerat Tips
photo: NASA Goddard Space Flight Center
"NASA's Hubble Shows Milky Way is Destined for Head-On Collision" by NASA Goddard Space Flight Center is licensed under CC BY. Via photopin

Hur Big Data blir smart data (del 2)

Forskare räknar med att 98% av all världens informa­tion idag är digi­tal. Mängden data till­sammans med den rika flora av ostruktur­erade källor som exist­erar innebär att det är svårt att be­arbeta detta med tradi­tion­ella data­baser eller mjuk­varu­tekno­logi. I en tidigare artikel för­klarade vi inne­börden och betyd­elsen av big data, nu dyker vi djup­are kring analysen och be­­skriver de dimen­­sioner du behöver förstå för att kunna vaska fram guldet bland all din data.

Den allra största ut­maningen är dock inte bara volymen data utan för­mågan att analys­era den data som existerar med rätt metoder. Analyser som lyckas om­vandla in­forma­tionen till något som till­för nytta och värde för dig och för dina kon­sum­enter i mötet med dig. För att åstad­komma det måste datan kom­bin­eras med kon­sument­kunskap och kvali­tativa insikter och du måste kunna placera analysen av datan i rätt kon­text, se orsaks­samband och förstå kon­sum­entens motiva­tion bakom sitt ager­ande för att göra den använd­bar. Annars finns risken att du ställer fel frågor och får fel­aktiga be­kräft­elser. Du behöver kort och gott klara av att om­vandla Big data till ”smart” data för att göra den använd­bar, skapa bättre kund­upplev­elser och få ökad kon­kurrens­kraft.

De fyra dimensionerna av Big data

För att kunna skapa de rätta insikt­erna måste man börja med att bryta ner och förstå data enligt fyra dimen­sioner, som kallas för de fyra V:na av Big data: Volume, Velocity, Variety och Veracity.

  • Volume (volym): Hur stor mängd data skapas varje sekund? Du måste kunna hantera det faktum att din data som allra minst för­dubblas från år till år. Vi talar inte om tera­byte, vi talar i nu­läget om zetta­bytes och bronto­bytes.
  • Velocity (hastighet): Hur snabbt skapas, för­flyttar sig, bearbetas och analys­eras data? Tänk bara på hur inlägg i sociala medier kan bli virala och sprida sig som en löp­eld på ett par sekunder. Idag finns det fak­tiskt teknik som låter oss analysera data sam­tidigt som den skapas utan att den först måste lagras i en databas.
  • Variety (variation): Vilka olika typer av data skapas? Förr fokus­erade vi på struktur­erad data som snyggt och ordnat som kunde placeras i tabeller, t.ex. finansiell data. Idag kan vi se att upp till 80% av världens data är ostrukturerad (text, bilder, röst, kon­versa­tioner på sociala medier, videor etc.). Genom Big data-tekno­logi kan vi hantera och kombinera informa­tionen från dessa källor. Det finns fler typer av källor och fler kommer att till­komma, var så säker.
  • Veracity (trovärdighet): Denna punkt hänvisar till hur ”stökig” eller tro­värdig datan är i sin ut­form­ning. Eftersom Big data kommer från så många olika källor är det svårt att kontroll­era kval­itet och exakt­het. Före­ställ dig bara t.ex. alla stav­fel, det vardags­språk som används och egna hash­tags som skapas – går datan att lita på? Hur bra kan den egent­ligen identi­fiera och skapa affärs­nytta? Är analysens resul­tat menings­full för er verk­samhet? Datan måste kunna veri­fieras utifrån både exakt­het och kon­text annars ger den inte rele­vanta insikter.

Du har nu fått en genom­gång av Big datas fyra dimen­sioner som du måste be­mästra och förstå för att inte halka ohjälp­ligt efter. Lägg till detta det vi berörde initi­alt i denna arti­kel och som vi kan kalla för det femte V:et – Värde. Att ha till­gång till big data är bort­kastat om du inte genom kom­petent analys i rätt kon­text kom­binerat med kvalita­tiva insikter lyckas om­vandla datan till värde.

Vi på Spinit hjälper dig att finna lösningar som gene­rerar genuint värde och affärs­nytta för dig, din verk­sam­het och dina kon­sum­enter. Kontakta oss idag!

Publicerat Tips

Hur Big Data blir smart data (del 1)

Vi har i tidigare inlägg be­skrivit hur fram­tidens intel­ligenta handel kräver genuin in­sikt om kon­sum­ent­erna. Dessa in­sikter behöver ta sin ut­gångs­punkt i deras behov och önske­mål och till­godo­ses oavsett var, när och hur dina de möter dig som före­tag. Kon­sum­ent­erna förväntar sig en söm­lös, kon­sek­vent upp­lev­else i alla kan­aler som sam­tidigt är relevant och an­passad efter deras histor­iska agerande. Dilemmat är att den data, och fram­för­allt analysen av datan, som be­skriver detta beteende är en av de största ut­maning­arna många företag måste hantera idag.

Del 1. Vad är Big Data?

Att hantera och lyckas skapa värde­full nytta av den in­forma­tion man har tillgång till är inte själv­klart. Om vi blickar några år till­baka i tiden samlade företag data från delar av deras dagliga trans­aktioner och lagrade dem i en data­bas. Detta hjälpte dem att hålla koll på verk­sam­heten och för­sälj­ningen samt under­lättade för att skapa mer träff­säkra prognoser.

Idag har både antalet källor och mängden data som kan samlas ökat ex­plo­sions­artat. Big data är den term som används för att be­skriva den ex­ponent­iellt ökande mängd data som finns till­gäng­lig, såväl struktur­erad som ostruktur­erad. Det finns ingen riktigt bra eller etablerad svensk över­sätt­ning av termen. ”Stora data­mängder” räcker inte då den engelska defini­tionen vanligt­vis också be­skriver ut­veck­lingen av för­mågan att föra över, lagra och analys­era denna informa­tion. Det handlar alltså inte bara om volym av data utan också den teknik, de verk­tyg och de pro­cesser som en organ­isa­tion behöver ha för att hantera stora lagrings­utrymmen, stora mängder data och analysen av detta.

Ursprungligen är det engelska be­greppet en lekfull til­lämp­ning av termen Big Oil som kollekt­ivt beskrev världens 5-6 största offent­ligt ägda olje- och natur­gas­företag. An­spel­ningen syftar på att data är en lika värde­full råvara som olja, men ”big” syftar givet­vis också på mängden data som skapats i takt med Internets utveckling.

Data skapas idag i fler varianter och från fler källor än någon­sin tidigare. Den kommer från sensorer, e-mail, text­strömmar, sociala medier, bloggar, videor, digitala bilder, click-stream-informa­tion från inter­aktion på webb­platser, trans­aktions­data – listan kan göras hur lång som helst.

Med så mycket till­gäng­lig data borde väl före­tag rim­ligt­vis kunna fatta extremt bra be­slut? Teoretiskt sett är det givet­vis så. Men data är i sin rå­varu­form som en natur­resurs, endast värde­full om du lyckas för­ädla den. För­mågan att lagra, hantera och analys­era stora mängder olik­artad inform­ation i rätt hastig­het, vid rätt tid­punkt ger oänd­liga möjlig­heter. Rätt använt kan företag med hjälp av detta opti­mera sin verk­sam­het, fatta snabb­are och mer intel­ligenta beslut, driva innova­tion, för­djupa kund­rela­tion­erna och stärka lojal­iteten.

I nästa artikel dyker vi djupare kring analysen och de dimen­sioner du behöver förstå för att kunna vaska fram guldet bland all din data.
Missa inte ”Hur Big Data blir smart data, del 2: analysen och de fyra dimen­sionerna”.

Publicerat Evenemang
SSWC 2011, Foto: Tomas Wennström
foto: Tomas Wennström

Camping för den sociala webben

Imorgon börjar 4:e upplagan av Sweden Social Web Camp. Spinits Viktor Richardson reser till Tjärö i Blekinges skärgård för att mingla, mysa och diskutera med över 400 andra campande webbentusiaster på vad som skulle kunna betraktas som webbsveriges svar på politikernas Almedalsveckan.

SSWC, som det också är känt som, startade 2009 och är Sveriges största så kallade unconference, eller knytkonferens. Detta lite annorlunda konferenskoncept går ut på att alla deltagare är lika mycket publik som föreläsare. Den som vill dela med sig av sina kunskaper, tankar och diskussioner får hålla sin egen session om det som engagerar dem inom den sociala webben.

På så vis blir helgen precis vad alla tillsammans gör det till. Och då skadar det givetvis inte att det hela sker på en mysig ö med tält, får, bastuflotte och mycket yta för lek, bad och äventyr.

Håll ett öga här i bloggen de närmsta dagarna då Viktor lovat att ge lite rapporter om vad det pratas om på Tjärö.

Publicerat Tips

Nyhetsbrevsutskick utan huvudvärk

Spinit har under många år levererat lösningar för e-postkommunikation via vår egenutvecklade applikation E-send. Som ett alternativ till vårt egna system rekommenderar vi i många fall alternativ för nyhetsbrevsutskick: MailChimp.

Många användbara funktioner

MailChimp har funnits länge och har utvecklats till mycket kraftfull och lättanvänt verktyg för att skapa och hantera e-portkampanjer. Gratisversionen ger mycket, och har en begränsning 12000 mailutskick i månaden, vilket räcker för de flesta. Vissa specialfunktioner som nämns nedan kräver dock en premium-plan.

MailChimp har många färdiga design- och layoutmallar, och många möjligheter att få utseendet anpassat efter egen grafisk profil.

Ytterligare funktioner värda att nämna är:

  • Avancerad statistik, överskådligt presenterad
  • Facebook-integration, med kommentarer
  • Google Analytics-integration
  • Inbox Inspector för att förhandsvisa brevet i en mängd olika e-postklienter, webbläsare och operativssystem.
  • A-B-testning för att testa vilken design, layout eller vilket innehåll som funkar bäst.
  • Iphone-app för administration och utskick on-the-go.

Automatiserade utskick

Den kanske häftigaste funktionen är ”RSS to E-mail”, ett sätt att helautomatisera nyhetsbrevsutskick. Har man en blogg, facebook-sida, twitter eller nyhetssida så har man ofta också ett RSS-flöde som samlar ihop de artiklarna. Med hjälp av MailChimp kan få ut de senaste inläggen snyggt i ett nyhetsbrev till den som registrerat sig. Detta kan då schemaläggas och skickas ut när man vill, och när det finns innehåll.

TinyLetter, ett nedskalat alternativ

Det finns som sagt väldigt många funktioner, vilket kanske också skrämmer lite. Men användargränssnittet är enkelt och tydligt, så jag rekommenderar att man ger det en chans om man idag är trött på den slitsamma traditionella nyhetsbrevshanteringen.

Behöver man inte alla dessa häftiga funktioner utan nöjer sig med ett verktyg för att effektivisera enkla massutskick, finns en alternativ webbapplikation som MailChimp driver, kallat TinyLetter. Läs mer om TinyLetter här.

Publicerat Nyheter

Bevakning i sociala medier

Här är lite tips på länkar vi snappat upp angående verktyg för att bevaka vad som skriva om ens bolag eller ämne på webben och i sociala medier.

Ett som nämns ganska ofta är http://notified.com och  http://tweetdeck.com. Andra gratis alternativ är Google Alerts http://www.google.com/alerts

 + lite andra länkar

http://hootsuite.com/

http://www.twingly.com/

http://addictomatic.com/

http://www.whostalkin.com/

http://www.socialmention.com/