Inlägg om Internetmarknadsföring

Publicerat Uppdrag

Weekendkryssningar i Medelhavet, all-inclusive på riktigt

Vi är stolta över att ha fått producera en ny webb för Celestyal Cruises Scandinavia och en helt ny betalnings­lösning där kunden betalar kostnads­fritt 30 dagar efter hemkomst.

Celestyal Cruises Scandinavia erbjuder weekend­kryssningar i Medel­havet erbjuder vi all-inclusive på riktigt. Res 3, 4 eller 7 dagar och boka med eller utan flyg — oavsett vilket du väljer ingår alltid måltider, utflykter, drinkar och dricks hos oss. Med en helt ny betal­lösning betalar du kostnads­fritt 30 dagar efter du kommer hem. Rese­försäkring och avboknings­försäkring ingår i priset när du väljer faktura!

Celestyalcruises.se

Publicerat Nyheter

Förbättrad synlighet och e-handel för Key Code – Ett säkerhetsföretag

Vi har sedan en tid arbetat med att för­bättra synlig­het och försälj­ningen via webben för Key Codes produkter och tjänster. Key Code arbetar inom säker­het och erbjuder tjänster för bland annat lås­bytes­garanti, spärr­tjänst, id-skydd samt den klassiska nyckel­brickan.

Key Code är ett säker­hets­företag som hjälper privat­personer och företag att skydda värde­handlingar, identi­teter och före­bygga brott. Ledande tjänster är Nyckel­brickan, Kort och ID-skydd vilka säljs som abonne­mang. Verksam­heten startades 1983, omsätter drygt 70 miljoner kronor och har 75 personer anställda. Key Code har kontor i Hisings Backa i Göteborg.

www.keycode.se

Publicerat Tips
photo: Michiel Jelijs
"Clown in Hyde Park" by Michiel Jelijs is licensed under CC BY. Via photopin

Så blir du framgångsrik med content marketing

I takt med att effektiv­iteten av tradi­tionell marknads­föring minskar och antalet nya kanaler för kommun­ikation ständigt ökar, krävs det att företag tänker i nya banor för att nå ut och över­leva. Rätt använt hjälper content marketing, innehålls­marknads­föring, dig att utföra stordåd för verksam­heten. Det hjälper dig att attrahera nya kunder sam­tidigt som du behåller de kunder du redan har, det sänker dina marknads­förings­kostnader och håller ditt varu­märke levande, intressant och aktuellt. Så vad innebär content marketing och hur tar man första steget i rätt riktning?

Vad innebär content marketing?

Vi tar det från början. Det finns en mängd defini­tioner av begreppet och vi väljer att lyfta följande:

Content marketing’s purpose is to attract and retain customers by consistently creating and curating relevant and valuable content with the intention of changing or enhancing consumer behavior. It is an ongoing process that is best integrated into your overall marketing strategy, and it focuses on owning media, not renting it.

Content Marketing Institute

Syftet med content marketing är alltså att attrahera och behålla kunder genom att kon­sekvent skapa och driva relevant och värde­fullt innehåll för mål­gruppen. Avsikten är givetvis att ändra eller förstärka konsum­entens beteende i en positiv rikt­ning för din verksam­het för att till exempel få ökad känne­dom, trafik och för­sälj­ning.

Precis som defini­tionen anger är content marketing en process som bör vara integrerad i din över­grip­ande marknads­strategi och den bör fokusera på att äga media, inte hyra utrymmet i etern. Du arbetar alltså främst med content marketing i de medier du själv kan äga, för att du där styr ditt innehåll och det sam­man­hang du syns i på ett bättre sätt. Dessutom är det givetvis, rätt utfört, mer kostnads­effektivt att arbeta med dessa medier.

Är detta verkligen något nytt?

Egentligen kan man ju säga att content marketing i sig inte på något sätt är nytt – all kommun­ikation och marknads­föring har i alla tider tvingats vara rele­vant och nå ut till sina mål­grupper, för att ett före­tag ska över­leva, såklart. Och vissa säger därmed att begreppet bara är ”kejsar­ens nya kläder”. Men vi anser till­sammans med många andra att det är ett nytt sätt att ta sig an kommun­ikation. Skill­naden idag mot förr är ju an­talet kan­aler du måste synas i på ett vettigt sätt, samt kon­sum­entens möjlig­het att välja bort tradi­tion­ell kommun­ika­tion. Men också att kon­sum­entens val­möjlig­heter kräver ett generöst utbud av informa­tion, kunskap och sympati utöver pris: ”Om jag inte gillar dig köper jag inte av dig”.

Syns du inte så finns du inte. Men syns du fast inte på ett bra, rele­vant, intel­ligent och sympa­tiskt sätt då finns du heller inte som valbart alter­nativ vid köp­beslut.

Skapa långsiktiga relationer

Genom att du driver kommun­ikation som skapar ett värde för din mål­grupp ökar sannolik­heten att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt innehåll och budskap vidare. Det handlar alltså om att skapa förut­sätt­ningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog och relation med dig. Om du kommun­icerar med dina kunder och prospekt med avsikten att fokusera mindre på vad du vill säga eller sälja och mer på vad de vill ha, har du tagit ett steg i rätt riktning.

Istället för att på ett på­trängande sätt demon­strera dina produkter eller tjänster, bör du leverera värde­fullt innehåll, informa­tion eller kun­skap som gör att dina kunder känner sig mer intel­ligenta och att de har kontroll över sin besluts­process. Exempel­vis ska du generöst dela med dig av din kun­skap, tips, check­listor, artiklar, omvärlds­bevakning, trender, egna under­sökningar eller annat material för ned­laddning utan kostnad. Du håller då ditt varu­märke levande och dyna­miskt samtidigt som du ses som tro­värdig och bygger lång­siktiga rela­tioner.

Dock kan du inte alltid räkna med att få resultat direkt. Den som hittar ditt inne­håll kanske inte är redo att köpa här och nu, men det för­troende du bygger kan bidra till att de köper av dig när det är dags eller re­kommend­erar dig till någon de känner.

Lyssna och lära känna din målgrupp

Naturligtvis stannar det inte vid att bara skapa bra innehåll; det krävs givet­vis också att du når ut med inne­hållet för att få resultat och det sker inte med magi. Det tar oftast tid innan effekt uppnås och för att skapa och bi­behålla en relation måste du vara kon­sekvent i ditt till­handa­hållande av relevant och värde­fullt inne­håll. Det bör vara en kontinuer­lig process och kräver såväl en kreativ organisa­tion som en tydlig inne­hålls­strategi.

Lätt att säga, svårt att göra? Det allra viktigaste steget innan du kan börja med något av ovan­stående är att skaffa dig genuin insikt och kunskap om dina kunder. Du måste lära dig hur de tänker, känner och beter sig i sin besluts- eller köp­process för att träffa rätt och med rätt tonalitet i olika kanaler.

Vi på Spinit brinner inte bara för att skapa de digitala förut­sätt­ningarna för att kommun­icera fram­gångs­rikt, vi är även experter på att marknads­föra innehåll för att nå ut på rätt sätt, i rätt tid och till rätt mål­grupp. Kontakta oss så hjälper vi er att bygga en strategi för att skapa affärs­nytta i er digitala närvaro.

I kommande artikel belyser vi hur du smartast analys­erar, omvandlar och drar nytta av det berg av data som finns för att lära känna dina exister­ande och potent­iella kunder och nå ut i bruset.

Publicerat Tips
illustration: Anjo Bolarda
"Connection Sketch" by Anjo Bolarda is licensed under CC BY SA

Trender: Några buzzwords i IT-världen du bör känna till

Det går inte att undgå den konstant strida ström av nya buzzwords som dyker upp i den digitala världen. Det är som ett eget språk som uppdateras i samma snabba takt som IT-utveck­lingen går framåt. Vi listar i detta inlägg några av de viktig­aste orden du behöver ha koll på just nu.

SMO – Social Media Optimization

Har du fortfarande inte fått ordning på din SEO? Då får du snabba på, för nu är det SMO som gäller. SMO, som står för Social Media Optimization, avser använd­ningen av ett ökat antal sociala medier och communities för att skapa ett bredare genomslag hos poten­tiella konsumenter vad gäller en produkt, ett varumärke eller en kampanj. SEO är givetvis fort­farande viktigast efter­som det driver webb­trafik och skapar hög sök­träffs­ranking, men SMO kan hjälpa er nå ut till en bred publik på ett mer personligt vis.

BYOD – Bring Your Own Device

Bring Your Own Device (även kallat Bring Your Own Technology, Bring Your Own Whatever etc.) avser företag som tillåter sina anställda att ta med privata mobila enheter som till exempel bärbara datorer, surf­plattor och smart­phones för att använda på jobbet. Trenden har drivits fram av att de anställda ofta har bättre eller mer avancerad utrust­ning i privat ägo än det före­taget erbjuder. På detta sätt kommer användaren åt sina egna applika­tioner från före­tagets nätverk samtidigt som de har tillgång till företags­hemligt material på sin privata enhet. I många fall ett viktigt steg för företags­utvecklingen som ofta förhindras av protektion­ism.

Webrooming & Showrooming

Webrooming är ett växande fenomen i e-handeln. Det innebär att man surfar på jäm­förelse­sajter och e-handels­platser för att hitta rätt produkt, och därefter beger sig till den fysiska butiken för att göra sitt inköp.  Accenture har nyligen publicerat en rapport som slår fast att konsumenter mer och mer gör just detta: återvänder till de fysiska butikerna för att göra sina inköp efter att de använt online­butikernas webb­platser för att undersöka olika produkt­alternativ och fattat sitt köp­beslut. Rapporten visar att anled­ningen till web­rooming ofta är att konsumenten vill undvika höga frakt­kostnader och få möjlighet att kunna röra och känna på den fysiska produkten innan köpet.

Showrooming är både nära relaterat och den raka motsatsen. Vi har i tidigare inlägg om multi­kanals­strategier lyft detta fenomen som också det är en växande trend. Det går ut på att konsument­erna provar, tar reda på informa­tion och under­söker produkter i den fysiska butiken, för att sedan göra inköpet online, oftast till ett lägre pris. Pris­skillnaden beror på att online­butikerna normalt sett inte har samma kostnads­massa som en fysisk butik, vilket är smärtsamt tydligt för tradition­ella butiks­innehavare.

IoE – Internet of Everything

Under förra året talades det mycket om Internet of Things, vilket syftar på att ett objekt kan kommun­icera med dig genom att överföra data över nätverk. Dessa objekt och apparater under­lättar vår vardag genom att de kan prata med varandra och rapportera sin status utan vår mänskliga inverkan eller insats. Med objekt menas till exempel ett in­opererat hjärt­implantat, ett ID-chip som injicerats på boskaps­djur eller inbyggda sensorer i en blom­kruka som kommun­icerar med dig via internet och meddelar att din blomma behöver vatten eller näring. Det kan egentligen röra sig om vilken mänskligt fram­ställd pryl som helst så länge den kan till­delas en IP-adress och förmågan att överföra data över nätverk.

Internet of Things har mest varit för­knippat med begreppet M2M (maskin-till-maskin-kommun­ikation) där syftet till exempel kan vara att digitalt styra och övervaka processer inom till­verknings­industrin eller att genom kommun­icerande sensorer i vägnätet kunna styra om trafik vid eventuella problem.

Nästa steg är nu Internet of Everything, vilket utvidgar tanken. Cisco definierar Internet of Everything som:

bringing together people, process, data, and things to make net­worked connections more relevant and valuable than ever before – turning informa­tion into actions that create new capabili­ties, richer exper­iences, and un­precedented economic opportunity for businesses, individ­uals, and countries

IoE innebär därmed att istället för att ”bara” koppla samman objekt eller apparater kopplas allt, everything, samman.

Content Marketing

Content Marketing, eller innehålls­marknads­föring, betyder i korthet att du med hjälp av en mindre säljande och mer redak­tion­ell ton i din kommun­ikation, skapar ett värde för din mål­grupp som gör att de fri­villigt vill ta del av och sprida ditt inne­håll och budskap vidare. Det handlar om att skapa förut­sättningar för att din mål­grupp ska vilja ha en dialog med dig. Vikten av relevant innehåll i kommun­ikationen är inget nytt, men i takt med att antalet kanaler och verktyg för att publicera saker på Internet ökar, har också popular­iteten och aktual­iteten av begreppet explo­derat. Framför­allt för att det krävs smarta digitala strategi­er för att kommun­icera i rätt kanal med anpass­ning av inne­hållet baserat både på den specifika kanalen och målgruppen.

I artikeln ”Så blir du framgångsrik med content marketing”  presenterar vi en för­djupning av just content marketing och hur du med ökad kunskap kring detta kan driva din affär framåt.

Kontakta oss på Spinit för ett förut­sättnings­löst möte så förklarar vi hur vi kan vägleda er till vinnande affärer och konkurrens­fördelar i IT-djungeln.

Publicerat Tips
CC Attribution
This work, "Adwords on Times Square", is a derivative of "Times Square looking more and more like Blade Runner..." by Angelo DeSantis, used under CC BY. "Adwords on Times Square" is licensed under CC BY by Spinit

SEM: Kom igång med Google Adwords

När man ska planera ett söknätverk, SEM-kampanj eller köpa sökord gäller det att börja brett. Vi på Spinit förespråkar att man ska i början tänka brett för att se vilka ord eller områden som ger resultat för att därefter redigera orden, ändra kostnader och optimera kampanjen. Det man vill nå fram till är ett läge där varje betalt ord ger ett resultat som ger mer än vad det kostar, inklusive den arbetstid du lägger ner.

När man ska börja köpa sökord är ett bra tips att man skapar ett antal annonsgrupper, där varje annonsgrupp står för ett visst område och innehåller 1-5 sökord och 2-3 annonser. Exempel:

Annonsgruppen Affärssystem online

Affärssystem online innehåller följande sökord:

 • Affärssystem online
 • Välja affärssystem
 • Affärssystem i molnet

Affärssystem online innehåller följande annonser:

 1. Välja affärssystem?
  Behöver du hjälp med att
  välja affärssystem? Ring oss!
  www.länk.se/affarssystem
 2. Affärssystem online
  Vill du komma åt ditt CRM var
  du än är? Ring oss så hjälper vi dig.
  www.länk.se/CRM

När man bygger upp dessa annonsgrupper så ska man tänka brett. Även om ditt företag inte primärt riktar sig mot exempelvis logistikbolag så betyder det väl inte att ni tackar nej till ett erbjudande om att bygga om deras logistiksystem? Precis. Försök även hitta specifika målgrupper och scenarior när du bygger upp ditt nätverk av sökord, och justera sedan i efterhand.

Är det svårt att hitta sökord? Eller komma på bra annonsgrupper? 
Vårt tips är att kika på innehållet på din webbplats.

 • Vad har ni för innehåll och information?
 • Vilken kunskap och information delar ni med er av till era besökare?
 • Vad har ni för kompetenser inom företaget?
 • Vilka uppdrag har ni gjort sen tidigare?
 • Vilka uppdrag önskar ni att få?

Utifrån dessa frågeställningar bör du ha minst fem till flera sökord att jobba vidare med.

Hitta rätt sökord

När du har identifierat dina sökord så gör dem till annonsgrupper. Försök att få fram olika varianter av sökordet som blir dina sökord för annonsgruppen. Vänd på orden, byt ut till engelska, lägg ihop ord, lägg dem en och en. Du bör ha minst 3 ord i varje annonsgrupp. Exempel:

Du har sökordet PHP, du har kompetens på ditt företag och ni söker projekt där PHP ska användas. Förslag på sökord:

 • php
 • php utveckling
 • php konsult
 • php expert
 • erfaren php utvecklare

Observera att tecken som punkter och bindestreck ignoreras av Google, så du behöver inte komplettera med ”php-konsult”. Däremot kan det vara lämpligt att lägga till ”phpkonsult” och ”php konsulter”.

Glöm inte att sätta in dig i användarens perspektiv:
– Vad skulle du söka på om du sökte PHP-kompetens?

Reflektera och fyll på, ta bort eller ändra dina sökord.
Skulle du verkligen söka på ”erfaren php utvecklare”? Troligtvis inte. Då stryker vi den. Snarare troligt att du vill hitta lokala utvecklare, t.ex. ”php utvecklare göteborg”.

Underlätta sökordsanalysen

I Google AdWords finns det ett hjälpmedel att hitta bra sökord. Under Verktyg finns det en funktion som heter Sökordsplanerare (kräver inloggning), som hjälper dig att hitta bra sökord till dina annonsgrupper.

Skriver du in  ”affärssystem ” kan vi garantera dig att AdWords kommer att ge förslag på minst 10 andra ord. Vad som är viktigt att tänka på är sökordens prislapp, konkurrens av andra företag och dess mervärde.

När du har fyllt i ett antal ord och skapat några annonsgrupper kommer du snabbt att kunna se en bra överblick över hur många klick och visningar du kommer att få varje dag förutsatt att du också har angivit en dagsbudget. Du kan enkelt ändra din dagsbudget eller sökordens respektive kostnader för att se hur många klick och visningar det kommer att ge dig. AdWords kommer även ge ett förslag på vad den anser är lämpliga priser för dina utvalda sökord.

Det svåra med SEM är ofta att hitta balansen mellan ett ords kostnad kontra dess mervärde det ger till företaget. Mer till det senare.

Begränsa din räckvidd till vad som är relevant

Man kan ange negativa sökord som innebär att om en användare söker på ett av dina ord följt av ett av de negativa orden så kommer inte din annons att synas. Kom ihåg; Det är endast när användaren klickar på din annons som det kostar dig pengar, därför är det viktigt att varje klick ger något värde för dig och ditt företag.

Då Spinit, som exempel, är ett företag som arbetar med IT-utveckling använder vi bland annat följande negativa sökord:

 • Free
 • Gratis
 • Student
 • Ladda ner
 • Nedladdning
 • Produktnyckel
 • Torrent

Anledningen till att vi har valt just dessa ord är för att det är många som söker på ”Microsoft Office gratis”, då de är ute efter att få ladda ner en gratis version av Microsoft Office – något vi inte erbjuder. I och med att vi har angett ”gratis” som ett negativt ord kommer inte vår annons att synas.

Utan en bra landningssida är annonsen värdelös

Varje annons ska peka mot en landningssida. En landningssida är dit man kommer när man klickar på annonsen och här ska du försöka ge användaren exakt det som eftersöks. Om personen lämnar sidan utan konvertering har du kastat pengar i sjön. Om det berodde på annonsen, sökorden eller landningssidan kräver analys. Vi återkommer till det.

En landingssida kan vara en av era vanliga sidor på hemsidan men också en ”dold” sida där man kan skruva på budskapet för att passa annonsen. Man bör ha en specifik landningssida till varje annonsgrupp alternativt till varje annons.
Se www.spinit.se/php/ för se vår landningssida för PHP-utveckling.

Vi hjälper dig gärna att skapa en effektiv och bra landningssida på din webbplats.

Nå din målgrupp med tidsanpassningar

I Google AdWords kan man även ange vilka veckodagar annonserna ska synas, mellan vilka tider och även vilken tidszon just du befinner dig i. Det betyder att du kan styra när dina annonser visas. Exempelvis kan man välja att visa sina annonser måndagar till fredagar mellan kl. 08.00 till 17.00, då sitter de flesta kontorsanställda vid sin dator och söker på nätet. Riktar du dig till privatpersoner kanske du ska sikta mer på vardagkvällar och helger.

Spåra konverteringar och samkör med Analytics

Har du redan gjort allt ovanstående? Grattis! Du kommer inom en snar framtid förhoppningsvis få fler besökare till din webbplats. Men du är inte klar, inte på långa vägar, för det är nu det intressanta kommer.

När du väl har startat din kampanj så bör du se till att du kan spåra alla konverteringar. I Google AdWords kommer du att få en kod genererad som du ska implementera på din webbplats för att kunna spåra dina besökare och deras interaktioner.

Vi rekommenderar att du kopplar samman ditt konto för Google AdWords med statistikverktyget Google Analytics, då du kommer att få en enkel översiktsbild över vilka konverteringar som kommer från din SEM-kampanj, och få möjlighet att göra djupgående analyser för att förbättra annons, sökord och landningssida.

Vidareutveckla och justera kontinuerligt

Efter att du har startat din kampanj rekommenderar vi att du väntar minst två veckor för att få data och statistik att grunda på för att bygga vidare på din kampanj. Det är nu du jämför siffror och data för att justera varje sökords prislapp, där det handlar om att hitta den optimala kostnaden för ett ord. Antingen kommer du att behöva sänka kostnaden för att din annons visas redan på första sidan vid sökning på ordet, eller så kommer du att behöva höja kostnaden för ordet för att din annons ska kunna synas på första sidan och konkurrera bort andras annonser. Här finns det olika taktiker om hur man ska tänka när det kommer till att skruva på sökorden. Något vi gärna återkommer till i framtida inlägg.

Vi på Spinit välkomnar dig gärna om du vill veta mer om detta! Kontakta oss och läs mer om sökmotormarknadsföring.